In samenwerking of op eigen initiatief.

Met Signs Goes North leren vluchtelingen en migranten op een vernieuwende manier de taal, de cultuur en het leven in hun nieuwe stad kennen. Door gebruik te maken van foto’s van verkeersborden, restaurants, musea en allerlei andere gebouwen in het publieke domein, biedt Signs Goes North een innovatieve en speelse manier van leren in levensechte situaties.

‘Signs’ Goes North offers innovative ways for refugees and migrants to learn the language, culture and way of life of the city they recently moved in. Innovative learning takes place using photography of the city to include street signs, restaurants or shops, places of education, leisure or worship and natural or historic heritage. City signs provide an easy, visual and clear way to promote language and culture offering informal learning in ‘real life’ situations.

 

Het project "ERFAL: Exchange of practices for disadvantaged people" beoogt de oprichting van een Europees netwerk om ervaringen uit te wisselen over verschillende onderwerpen op het gebied van de integratie van kansarme mensen. Voor dit project zal een verzameling van goede praktijkvoorbeelden worden opgesteld die betrekking hebben op de integratie van migranten, gehandicapten, NEET's en ouderen en worden succesvolle methodes geselecteerd die helpen om de vaardigheden van deze mensen te vergroten en daarmee hun economische en sociale integratie ondersteunen. De goede praktijkvoorbeelden zullen worden gedeeld met belanghebbenden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, en zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat aan deze groepen kansarmen wordt geboden.

Het project wordt gefinancierd in het kader van het Erasmus + programma voor de periode 2017-2019.

 

 

The project “ERFAL: Exchange of practices for disadvantaged people” aims to establish a thematic network at European level in order to share experience on different topics in the area of integration of disadvantaged people. The project will develop a collection of good practices dealing with the integration of migrants, disabled people, NEETs and elderly and provide successful models for raising their skills and supporting their economic and social integration. The good practices will be shared with stakeholders at local, regional, national and European level aiming at improving the quality of the educational opportunities offered to those groups of disadvantaged people.

The project is funded under the Erasmus+ programme for the period 2017-2019.

 

 

‘My Social Role’ is een project bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 29 jaar, die in de stad wonen en problemen ondervinden op sociaal en/of economisch vlak. Jongeren die geen opleiding of werk hebben, als ook jongeren met een migranten achtergrond. Het project biedt hen innovatieve en makkelijke manieren om betrokken te raken bij het sociaal ondernemerschap.

‘My Social Role’ project addresses young people from urban areas facing social and economic challenges, aged 16-29, including those who are not in education, employment or training and such with migrant background. The project will provide these young people with innovative and flexible ways to get involved in entrepreneurial and social learning in order to enhance their social thinking and confidence and enable them to act as a force for change in their local communities and in wider society.

EMBRACE PROJECT

 

Het project EMBRACE richt zich op het verbeteren van kansen en toegang tot de Europese arbeidsmarkt voor nieuwe migranten uit landen van buiten de EU. Deze mensen hebben vaak geen enkel bewijs van behaalde studies of werkervaring. Beschikt iemand wel over documentatie, dan is deze meestal niet rechtsgeldig, aangezien er in de EU landen maar beperkte mogelijkheden zijn om dit soort papieren te legaliseren.

Het project Embrace loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019.

Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

 

EMBRACE project - Enhancement of migrants’ abilities and recognition of their acquired competences in Europe - will improve the opportunities and access to the European labour market for immigrants recently arrived from countries outside the EU. Often immigrants arrive without any documental evidence of their previous studies or professional experience. And even if they possess them they cannot be validated because in EU countries there hardly exist any instruments for the validation and certification of skills and competences of immigrants. To fill this gap EMBRACE will create a transnational methodology for the validation of non-formal and informal competencies of immigrants and contribute that way to their labour market integration.

The project will be run from September 1st 2016 till August 31st 2019.

The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

DIGITAL GIRLS

Het project Digital Girls heeft tot doel meiden en jonge vrouwen te inspireren tot nadenken over een carrière in de digitale technologie. Partners uit 5 Europese landen (Nederland, Bulgarije, Griekenland, Tsjechië en Ierland) en de Europese koepelorganisatie EURORESO zetten zich in om het ‘digitale zelfvertrouwen’ van meiden, en daarmee hun kansen op werk of succesvol ondernemerschap in de digitale sector, te vergroten.

Project coördinator: Dona Daria, The Netherlands

Het project loopt van 1 december 2016 tot 30 november 2018. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

 

 

The project ‘Digital Girls: Role models to get girls employed’ aims at inspiring and motivating girls and young women to consider careers in the digital technology market. Partners from 5 European countries (The Netherlands, Bulgaria, Czech Republic, Greece and Ireland) and EURORESO Association gather their efforts together to contribute to cultivating and enhancing girls’ digital confidence, employability, entrepreneurial mindset and startup potential. Project coordinator: Dona Daria, The Netherlands. The project will be run from December 1st 2016 till November 30st 2018. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

 

PULSE PROJECT

Het project ‘Pulse: Taal- en communicatievaardigheden voor verpleegkundigen’ heeft als doel om de taal- en communicatievaardigheden van verpleegkundigen die in het buitenland werken, of er van plan zijn te gaan werken, te verbeteren. Door diverse activiteiten en producten worden vertegenwoordigers van de doelgroep voorzien van middelen om hun werk gerelateerde kennis en vaardigheden te vergroten. Het project ondersteunt het verwerven en het gebruik van kennis, vaardigheden en kwalificaties om de persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en deelname van verpleegkundigen op de Europese arbeidsmarkt te bevorderen. Het project loopt van 1 september 2016 tot 30 September 2018. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

The project ‘Pulse: Language and Communication Skills for Foreign Nurses’ has the aim to improve language and communication competences of nurses working in a foreign country, or planning to work abroad. Through variety of activities and intellectual outputs the target group representatives will be provided with opportunities to increase their competences, skills and attitudes to the work place specifics. Pulse supports acquiring and using knowledge, skills and qualifications to facilitate nurses’ personal development, employability and high quality participation in the European labour market. The project will be run from September 1st 2016 till 30st September 2018. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

 

DREAM PROJECT

Het project DREAM heeft als doelstelling het integratieproces te verbeteren door lessen te trekken uit ervaringen die zijn opgedaan bij belangrijke opvanggebieden voor migranten. Dit wordt gedaan door succesvolle initiatieven te promoten en een EU-netwerk van belanghebbenden te creëren. Organisaties uit negen landen (Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Italië en Griekenland) werken op internationaal niveau samen om EU-beleid op het gebied van integratie te ondersteunen. Het project loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2018. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

The project “DREAM: Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants” has the aim to reinforce the migrant integration through exchange of experience on integration areas and spread results of successful initiatives through a EU-wide network. Organisations from nine EU countries (Austria, Netherlands, Germany, Spain, Bulgaria, UK, Czech Republic, Italy and Greece) are working on the DREAM project at transnational level.

The project will be run from September 1st 2016 till 31st August 2018. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

Pressure Line is lid van

Recentelijk afgeronde projecten

menubutton
trigger

HOME

OVER ONS

PORTFOLIO

PROJECTEN

CONTACT