In samenwerking of op eigen initiatief.

The project ALMA: Access to Language Methods for Increasing Migrants’ Abilities to Start Their Own Business is a European cooperation project aimed at stimulating migrants to begin a new business, to inspire and provide them with practical guidelines in order to start and run a successful company within a new cultural and linguistic context.

The project develops innovative language and intercultural learning methods and instruments to help migrants to get prepared for starting a business and also provide educators, volunteers and professionals working with migrants with innovative learning and information materials.

Het project ALMA: toegang tot taalmethoden voor migranten om een eigen bedrijf te starten en het vergroten van mogelijkheden hiervan (Access to Language Methods for Increasing

Migrants’ Abilities to Start Their Own Business), is een Europees samenwerkingsproject gericht op het stimuleren van migranten om eigen bedrijf te starten, hen te inspireren en te voorzien van praktische richtlijnen om een succesvol bedrijf te runnen in een nieuwe culturele en taalkundige context. Ook voor docenten, vrijwilligers en professionals die met migranten werken wordt er innovatief leer- en informatiemateriaal ontwikkelt.

 

 

The project OUR CIVIC HERITAGE: European heritage of civic engagement and participative actions is a European cooperation project aimed at promoting European common values and civic education and engagement in Europe. 10 partners from 8 European countries are collaborating to collect case studies on effective engagement initiatives organized in partners countries and develop a set of digital stories - short films of the most impactful and complex cases covering seven themes of civic engagement:

- Peace and democracy

- Intercultural dialogue and multilingualism

- Physical and mental health

- Art and performance

- Equity and inclusion in education

- Climate emergency

- World crisis

Het project OUR CIVIC HERITAGE (Europees erfgoed van maatschappelijke betrokkenheid en participatie) is een Europese samenwerking gericht op het bevorderen van gemeenschappelijke waarden en burgerschapsvorming en -betrokkenheid in Europa.

10 partners uit 8 Europese landen slaan de handden ineen om zogenaamde succes-initiatieven rondom burgerparticipatie en/of maatschappelijke betrokkenheid in verschillende Europese landen te verzamelen.

Van de meest aansprekende voorbeelden worden vervolgens korte films gemaakt, die zeven thema's van burgerbetrokkenheid behandelen:

- Vrede en democratie

- Interculturele dialoog en meertaligheid

- Fysieke en mentale gezondheid

- Kunsten

- Gelijkwaardigheid en inclusie (in het onderwijs)

- Klimaatverandering

- Wereld crises

The PAUSE project is developing a comprehensive database of practices and initiatives that provide successful mechanisms for improving the teaching skills of adult educators. These good practices include dealing with cultural and linguistic diversity, promoting tolerance and equality, combating stereotypes, racism and discrimination, promoting inclusion and participation.

Het PAUSE-project ontwikkelt een uitgebreide database van praktijken en initiatieven die succesvolle mechanismen bieden voor het verbeteren van de onderwijsvaardigheden van volwasseneneducatie. Deze goede praktijken omvatten het omgaan met culturele en taalkundige diversiteit, het bevorderen van tolerantie en gelijkheid, het bestrijden van stereotypen, racisme en discriminatie, het bevorderen van inclusie en participatie.

The Story Project: Learning from Community Stories is an EU project funded under the Youth Education Sector of the Erasmus+ programme. A consortium of 6 organisations from 4 different European countries works together to create a model and a series of creative workshops based on storytelling to help young people become more resilient and enhance their intercultural competences and creative potential. The Story Project steps up to put young people’s voices at the heart of decision making and enable them to be part of the solution in the aftermath of the Covid-19 crisis.

The Story Project: Learning from Community Stories is een EU-project dat wordt gefinancierd in het kader van de jeugdeducatiesector van het Erasmus+-programma. Een consortium van 6 organisaties uit 4 verschillende Europese landen werkt samen om een model en een reeks creatieve workshops te creëren rondom de verhalen van jongeren, om hen te helpen veerkrachtiger te worden en hun interculturele competenties en creatief potentieel te vergroten. The Story Project zet zich in om de stem van jongeren centraal te stellen en hen in staat te stellen deel uit te maken van de oplossing en besluitvorming in de nasleep van de Covid-19-crisis.

IRENE

Het project “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific learning disorders” wil aan de hand van E-learning volwassenen helpen bij het leren van een nieuwe taal. Het project richt zich op volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar oud. Het betreft mensen met een leerachterstand, die het niet lukt om een vreemde taal te leren. In het project zal een innovatieve methodologie worden ontwikkeld en een meertalig en interactief platform worden opgezet.

Het project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021.

The project “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific learning disorders” uses virtual technologies and realities to try help adults learn a foreign language. The project’s cohort are adults between 18 and 35 years old who experience learning difficulties and are therefore discouraged from learning a foreign language. The project will develop and test an innovative methodology and create an E-learning multilingual interactive platform.

The project will run from September 1st 2018 till August 31st 2021.

 

 

Pressure Line is lid van

Recentelijk afgeronde projecten

menubutton
trigger

HOME

OVER ONS

PORTFOLIO

PROJECTEN

CONTACT