In samenwerking of op eigen initiatief.

Met Signs Goes North leren vluchtelingen en migranten op een vernieuwende manier de taal, de cultuur en het leven in hun nieuwe stad kennen. Door gebruik te maken van foto’s van verkeersborden, restaurants, musea en allerlei andere gebouwen in het publieke domein, biedt Signs Goes North een innovatieve en speelse manier van leren in levensechte situaties.

‘Signs’ Goes North offers innovative ways for refugees and migrants to learn the language, culture and way of life of the city they recently moved in. Innovative learning takes place using photography of the city to include street signs, restaurants or shops, places of education, leisure or worship and natural or historic heritage. City signs provide an easy, visual and clear way to promote language and culture offering informal learning in ‘real life’ situations.

 

Het project "ERFAL: Exchange of practices for disadvantaged people" beoogt de oprichting van een Europees netwerk om ervaringen uit te wisselen over verschillende onderwerpen op het gebied van de integratie van kansarme mensen. Voor dit project zal een verzameling van goede praktijkvoorbeelden worden opgesteld die betrekking hebben op de integratie van migranten, gehandicapten, NEET's en ouderen en worden succesvolle methodes geselecteerd die helpen om de vaardigheden van deze mensen te vergroten en daarmee hun economische en sociale integratie ondersteunen. De goede praktijkvoorbeelden zullen worden gedeeld met belanghebbenden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, en zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat aan deze groepen kansarmen wordt geboden.

Het project wordt gefinancierd in het kader van het Erasmus + programma voor de periode 2017-2019.

 

 

The project “ERFAL: Exchange of practices for disadvantaged people” aims to establish a thematic network at European level in order to share experience on different topics in the area of integration of disadvantaged people. The project will develop a collection of good practices dealing with the integration of migrants, disabled people, NEETs and elderly and provide successful models for raising their skills and supporting their economic and social integration. The good practices will be shared with stakeholders at local, regional, national and European level aiming at improving the quality of the educational opportunities offered to those groups of disadvantaged people.

The project is funded under the Erasmus+ programme for the period 2017-2019.

 

 

‘My Social Role’ is een project bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 29 jaar, die in de stad wonen en problemen ondervinden op sociaal en/of economisch vlak. Jongeren die geen opleiding of werk hebben, als ook jongeren met een migranten achtergrond. Het project biedt hen innovatieve en makkelijke manieren om betrokken te raken bij het sociaal ondernemerschap.

WELCOMM 2 EXPLORE EUROPE

Het project 'WelComm 2 Explore Europe: geïntegreerd taal- en cultuuronderwijs voor kinderen' maakt gebruik van regionaal erfgoed in heel Europa en creëert multimediamateriaal voor kinderen van wie de taalvaardigheden ondersteuning behoeven, hetzij omdat ze tweetalig zijn of omdat ze weinig taalkennis hebben doordat ze geïmmigreerd zijn. Partners uit 6 Europese landen (België, Bulgarije, Nederland, Roemenië, Spanje en het VK) creëren verschillende materialen - bordspellen, stripverhalen en minifilms - waarbij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar deelnemen aan de ontwikkelingen en de materialen testen.

Het project loopt van 1 september 2018 tot 30 september 2020.

The project ‘WelComm 2 Explore Europe: Integrated language and cultural learning at early age’ uses regional heritage across Europe and creates multimedia materials for children whose language skills need support either because they are bilingual or have limited knowledge due to migration. Partners from 6 European countries (Belgium, Bulgaria, The Netherlands, Romania, Spain and U.K) are creating different materials - board games, comic strips and mini films  - involving children in the age of 6-12 to participate in the developments and test the materials.

The project is running from September 1st October 2018 till September 30th 2020.

EMBRACE PROJECT

 

Het project EMBRACE richt zich op het verbeteren van kansen en toegang tot de Europese arbeidsmarkt voor nieuwe migranten uit landen van buiten de EU. Deze mensen hebben vaak geen enkel bewijs van behaalde studies of werkervaring. Beschikt iemand wel over documentatie, dan is deze meestal niet rechtsgeldig, aangezien er in de EU landen maar beperkte mogelijkheden zijn om dit soort papieren te legaliseren.

Het project Embrace loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019.

Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

 

EMBRACE project - Enhancement of migrants’ abilities and recognition of their acquired competences in Europe - will improve the opportunities and access to the European labour market for immigrants recently arrived from countries outside the EU. Often immigrants arrive without any documental evidence of their previous studies or professional experience. And even if they possess them they cannot be validated because in EU countries there hardly exist any instruments for the validation and certification of skills and competences of immigrants. To fill this gap EMBRACE will create a transnational methodology for the validation of non-formal and informal competencies of immigrants and contribute that way to their labour market integration.

The project will be run from September 1st 2016 till August 31st 2019.

The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

DIGITAL GIRLS

Het project Digital Girls heeft tot doel meiden en jonge vrouwen te inspireren tot nadenken over een carrière in de digitale technologie. Partners uit 5 Europese landen (Nederland, Bulgarije, Griekenland, Tsjechië en Ierland) en de Europese koepelorganisatie EURORESO zetten zich in om het ‘digitale zelfvertrouwen’ van meiden, en daarmee hun kansen op werk of succesvol ondernemerschap in de digitale sector, te vergroten.

Project coördinator: Dona Daria, The Netherlands

Het project loopt van 1 december 2016 tot 30 november 2018. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

 

 

The project ‘Digital Girls: Role models to get girls employed’ aims at inspiring and motivating girls and young women to consider careers in the digital technology market. Partners from 5 European countries (The Netherlands, Bulgaria, Czech Republic, Greece and Ireland) and EURORESO Association gather their efforts together to contribute to cultivating and enhancing girls’ digital confidence, employability, entrepreneurial mindset and startup potential. Project coordinator: Dona Daria, The Netherlands. The project will be run from December 1st 2016 till November 30st 2018. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

 

IRENE

Het project “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific learning disorders” wil aan de hand van E-learning volwassenen helpen bij het leren van een nieuwe taal. Het project richt zich op volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar oud. Het betreft mensen met een leerachterstand, die het niet lukt om een vreemde taal te leren. In het project zal een innovatieve methodologie worden ontwikkeld en een meertalig en interactief platform worden opgezet.

Het project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021.

The project “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific learning disorders” uses virtual technologies and realities to try help adults learn a foreign language. The project’s cohort are adults between 18 and 35 years old who experience learning difficulties and are therefore discouraged from learning a foreign language. The project will develop and test an innovative methodology and create an E-learning multilingual interactive platform.

The project will run from September 1st 2018 till August 31st 2021.

 

 

CO-HAPPINESS

Het project Co-Happiness: Happy and safe in the Community is bedoeld om preventie te promoten en bewustzijn te vergroten als het gaat om (kinder) mishandeling. Partners uit 6 Europese landen (Nederland, Portugal, Finland, Griekenland, Italië en Roemenië) bundelen hun krachten om de oorzaken van (kinder)mishandeling te bespreken en een innovatieve methode en strategie om dit fenomeen te bestrijden en te voorkomen te ontwikkelen. Het project richt zich daarnaast ook op kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Het doel is om hen te leren hoe ze mishandeling kunnen herkennen en hierover te praten als het hen overkomt. Het project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021.

 

 

The project Co-Happiness: Happy and safe in the Community aims to promote prevention and raise awareness on issues having to do with child abuse and maltreatment. Partners from 6 European countries (The Netherlands, Portugal, Finland, Greece, Italy and Romania) gather their efforts together to discuss and review the causes of child abuse and maltreatment and develop innovative methodology and strategies to fight and prevent this phenomenon. The project addresses also children 6- 9 years old and teach them how to recognize situations of child abuse or maltreatment and how to talk about this if it happens.

The project will run from September 1st 2018 till August 31st 2021.

Pressure Line is lid van

Recentelijk afgeronde projecten

menubutton
trigger

HOME

OVER ONS

PORTFOLIO

PROJECTEN

CONTACT